Werking

Om u aan te melden kan u gebruik maken van het invulformulier of door telefonisch contact op te nemen op volgend nummer: 014/72.82.57

Vervolgens zullen wij contact met u opnemen en u een eerste afspraak voor onderzoek geven. Gedurende deze eerste afspraak zal er een uitgebreide anamnese en een onderzoek worden afgenomen. Hierna bespreken we onze bevindingen en geven jullie de nodige adviezen.

Wanneer er besloten wordt therapie op te starten, zullen wij u hiervoor eveneens een afspraak geven.

Een therapiebeurt duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om een goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie. 

Welke gegevens verzamelen we over jou? 


We verzamelen volgende gegevens over jou: 

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijk vertegenwoordiger)
 • ziekenfonds
 • rijksregisternummer
 • gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling,...)
 • evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling. 
 • gegevens over opleiding en vorming
 • geluids- of beeldopname
 • evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we die gegevens? 

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. 

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. 

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunne opvolgen. 

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten. 

Worden de gegevens met anderen gedeeld? 

De gegevens die we van jou en over jou hebben an in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanner dit geoorloofd is, zoals: 

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijk vertegenwoordiger,...)
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit,...)
 • voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, ...)
 • wanner je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (vb. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in),...)

Hoe lang worden jou gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren. 

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen op de gegevens die we van jou bewaren? 

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren. 

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelend logopedist richten (beschikbaar maken van contactgegevens).

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen te rectificeren. 

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jou toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking ten allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. 

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de gegevensbeschermingautoriteit.